Lewicowa wizja Polski
5 celów programowych SLD na najbliższe 5 lat
NOWOCZESNA POLSKA

Sojusz Lewicy Demokratycznej ma kompleksowy program dla Polski odpowiadający na wyzwania XXI wieku. Jest on zawarty w Konstytucji Programowej SLD Polska Socjalna i Demokratyczna, przyjętej w wewnątrzpartyjnym referendum w marcu 2007 r. oraz w uchwale programowej IV Kongresu SLD Jakiej Polski chcemy? z 1 czerwca 2008 r.

Od czasu Kongresu SLD pojawiły się jednak nowe zjawiska, procesy, wyzwania i zagrożenia zarówno w skali globalnej, europejskiej, jak i w skali naszego państwa. Są one związane m. in. ze światowym kryzysem ekonomicznym, efektami globalnych zmian klimatycznych, nowym etapem procesów integracji, zwłaszcza w Europie, a także niebezpiecznie wysokim stopniem konfliktu politycznego w Polsce, hamującym cywilizacyjne szanse rozwoju naszego społeczeństwa.

Niezmiennie strategicznym celem SLD jest budowa solidarnego społeczeństwa obywatelskiego, silnego i sprawnego państwa oraz rozwój efektywnej gospodarki, zdolnej do zaspokojenia rosnących potrzeb społecznych. Lewica dąży do zrównania poziomu życia w Polsce z najbardziej rozwiniętymi krajami Unii Europejskiej oraz do modernizacji państwa i społeczeństwa polskiego w interesie obywateli. Kreślimy wizję Polski sprawiedliwej i nowoczesnej. Takiej, w której znajduje się właściwe kompromisy pomiędzy wymogami społecznej gospodarki rynkowej i niezbędną dozą interwencjonizmu państwowego.

W aktualnej sytuacji szczególnego znaczenia nabiera kwestia praw kobiet. SLD popiera propozycje takich rozwiązań w ordynacjach wyborczych, które zagwarantują większą reprezentację kobiet w parlamencie i organach samorządowych. Konwencja zobowiązuje władze partii do stosowania odnośnych parytetów w najbliższych wyborach.

Polska stoi przed koniecznością podjęcia szeregu kluczowych decyzji, które mogą przesądzić o jej długofalowym rozwoju cywilizacyjnym. Większość z nich będzie zależała od wyborów dokonanych przez Polki i Polaków w 2010 i 2011 roku. – wyborów prezydenckich, samorządowych i parlamentarnych. To od ich rezultatu będzie zależało, jak w naszym kraju będą rozstrzygnięte ważne dla prawie 40 mln obywateli takie kwestie, jak: dostępność i jakość opieki zdrowotnej, szanse edukacyjne, sytuacja na rynku pracy, poziom ubóstwa i rozwarstwienia społecznego, rozwój infrastruktury i poziom korupcji. Człowiek pracy nie obroni się w systemie kapitalistycznym, jeśli nie będzie miał właściwej reprezentacji w demokratycznych władzach państwa. Sojusz Lewicy Demokratycznej jest takim ugrupowaniem.

Dlatego, pamiętając o konieczności zrównoważonego wzrostu gospodarczego podnoszącego poziom życia obywateli, za swoje priorytety dla przyszłych władz państwowych, rządowych i samorządowych w Polsce Sojusz Lewicy Demokratycznej uznaje:

1. Lepszą dostępność i jakość służby zdrowia w Polsce.

2. Zwiększenie szans edukacyjnych młodych Polaków.

3. Wzrost zatrudnienia i budowę modelu Nowej Polski Socjalnej.

4. Wykorzystanie szansy rozwoju polskiej wsi.

5. Rzeczywisty rozdział Państwa i Kościołów. Polska tolerancyjna i neutralna światopoglądowo.

Bez rozwiązania tych problemów nie da się w istocie zapewnić pokoju społecznego i bezpieczeństwa wewnętrznego oraz właściwego miejsca Polski na arenie europejskiej.

Obecnie Polska jest zablokowana jałową rywalizacją dwóch formacji prawicowych - Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości, a także jej potencjalnych kandydatów na urząd Prezydenta RP. Wyraźnie rośnie oczekiwanie społeczne na trzecią siłę polityczną. Tą siłą jest polska lewica – Sojusz Lewicy Demokratycznej, jako wielki ruch społeczny współorganizujący całą lewicę i siły postępowe w Polsce. Dlatego apelujemy do związków zawodowych, lewicowych ugrupowań politycznych, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń społecznych, środowisk i autorytetów o wsparcie naszego programu i kandydata SLD na urząd prezydenta - Jerzego Szmajdzińskiego. Tylko razem możemy zbudować nowoczesną prawdziwie sprawiedliwą Polskę.

Stanowisko nr 1 Krajowej Konwencji SLD
Lepsza dostępność i jakość służby zdrowia w Polsce

Sojusz Lewicy Demokratycznej jest głęboko zaniepokojony sytuacją w dziedzinie ochrony zdrowia po ponad czteroletnich rządach prawicy. Mimo obietnic składanych Polakom w toku kampanii wyborczych, ani populistyczne rządy Prawa i Sprawiedliwości, ani neoliberalny rząd Platformy Obywatelskiej nie rozwiązały żadnego z problemów służby zdrowia. Wręcz przeciwnie – z miesiąca na miesiąc obywatele mają coraz trudniejszy dostęp do świadczeń zdrowotnych oraz pogarszają się warunki pracy lekarzy i personelu medycznego. Ubolewamy, że opór polskiego rządu, prącego do obligatoryjnego – a nie dobrowolnego, jak proponował Klub Lewicy – przekształcenia polskich szpitali w spółki prawa handlowego zahamował reformę służby zdrowia.

Odrzucamy proponowaną przez rząd powszechną komercjalizację lecznictwa, zwłaszcza szpitali, widząc w niej drogę do faktycznego podziału pacjentów na lepszych, czyli bogatszych, i gorszych, czyli biedniejszych. Uważamy, że niezbędnym środkiem naprawy sytuacji jest zwiększenie finansowania służby zdrowia do poziomu przyjętego w większości państw Unii Europejskiej. Za konieczne uważamy więc znaczące zwiększenie nakładów na służbę zdrowia (minimum do pułapu 7% PKB) do roku 2012, co pozwoli Polakom osiągnąć europejski poziom świadczeń zdrowotnych.

Sojusz Lewicy Demokratycznej niezmiennie stoi na stanowisku powszechnego i równego dostępu obywateli do usług zdrowotnych finansowanych ze środków pochodzących z powszechnych obowiązkowych ubezpieczeń zdrowotnych i opartych na zasadzie solidaryzmu społecznego. Opowiadamy się za równością podmiotów publicznych i prywatnych w sektorze usług zdrowotnych. Zdaniem SLD niezbędne jest zracjonalizowanie wydatków publicznych na ochronę zdrowia, aby zapobiec powszechnemu dziś marnotrawstwu środków na inne cele niż leczenie pacjentów. Konieczne jest więc ograniczenie wydatków administracyjnych oraz wprowadzenie elektronicznego systemu Rejestracji Usług Medycznych.

Za konieczne uznajemy przywrócenie ulgi podatkowej z tytułu odpłatnych usług zdrowotnych, widząc w tym nie tylko jedyną skuteczną metodę walki z tzw. szarą strefą, lecz też drogę do zwiększenia dostępu do niektórych świadczeń, szczególnie stomatologicznych, dla uboższych obywateli. Chcemy też przywrócenia finansowania najkosztowniejszych procedur medycznych bezpośrednio z budżetu państwa.

Postulowane przez nas zwiększenie środków publicznych na ochronę zdrowia jest konieczne, aby umożliwić:

 uzupełnienie katalogu bezpłatnych świadczeń medycznych o wszystkie powszechnie stosowane w Europie i świecie metody leczenia,

 wzbogacenie listy leków refundowanych o najnowsze produkty medyczne,

 odbudowanie systemu medycyny szkolnej,

 stworzenie polskim pacjentom możliwości leczenia w ramach powszechnego ubezpieczenia społecznego w innych krajach UE.

Sojusz Lewicy Demokratycznej apeluje o porozumienie ponad podziałami służące wypracowaniu kierunków niezbędnych reform zdrowotnych.

Stanowisko nr 2 Krajowej Konwencji SLD
Zwiększenie szans edukacyjnych młodych Polaków

Sojusz Lewicy Demokratycznej traktuje edukację, jako najważniejszy z filarów nowoczesnego państwa, który ma decydujące znaczenie w tworzeniu przyszłości dla kolejnych pokoleń. Należy zapewnić warunki do funkcjonowania w Polsce szkół odpowiadających potrzebom XXI wieku. Szkół wykorzystujących na szeroką skalę technologie informatyczne i komunikacyjne, których absolwenci będą mogli stawić czoła wyzwaniom cywilizacyjnym w sposób odpowiedzialny, kierując się wysokimi standardami etycznymi i społeczną solidarnością , w których przestrzegane są prawa dziecka i prawa człowieka, bez względu na pochodzenie etniczne, społeczne, religię czy orientację seksualną .

SLD zależy na doprowadzeniu do otwartej, merytorycznej debaty społecznej o edukacji, która powinna być systematycznie, a nie tylko okazjonalnie prowadzona oraz na pozyskiwaniu poparcia nauczycielskich związków zawodowych.

Polska szkoła powinna być elementem systemu państwa uznającego zwiększenie szans edukacyjnych za prorozwojowe działanie. Musi tworzyć system eliminujący różnice i dysproporcje społeczne oraz ekonomiczne między grupami obywateli, różnymi regionami kraju, a także miastem i wsią, utrudniającymi powszechny i bezpłatny dostęp do wszystkich poziomów kształcenia ze studiami wyższymi włącznie. Funkcja edukacyjna i opiekuńcza polskiej szkoły w istotny sposób winna się przyczynić do ograniczenia ubóstwa dzieci.

Polska szkoła ponadto musi opierać się na przestrzeganiu zasad tolerancji różnorodności światopoglądowej.

SLD za najważniejsze uważa:

Powszechny dostęp do wychowania przedszkolnego.

1. Zapewnimy każdemu dziecku miejsce w publicznym żłobku i przedszkolu .
2. Zmienimy sposób finansowania przedszkoli poprzez wprowadzenie przepisu, na mocy którego środki finansowe na prowadzenie przez samorząd terytorialny przedszkola, w tym na wynagrodzenia zatrudnionych tam pracowników, zagwarantowane będą przez państwo w ramach subwencji z budżetu.
3. Uruchomimy Narodowy Program Budowy Przedszkoli.
4. Wprowadzimy przepisy ułatwiające otwieranie i prowadzenie żłobków.
5. Będziemy wspierać tworzenie sieci przyzakładowych i rodzinnych przedszkoli - położonych blisko miejsca zamieszkania, przede wszystkim w małych miejscowościach.
6. Znacząco zwiększymy skalę wypoczynku dzieci i młodzieży.
7. Reaktywujemy opiekę medyczną uczniów realizowaną w placówkach oświatowych.

Edukację dla przyszłości.

1. Przywrócimy kształceniu zawodowemu jego znaczącą pozycję.
2. Dostosujemy profile kształcenia do faktycznych potrzeb rynku pracy .
3. Stworzymy możliwości ściślejszego powiązania kształcenia teoretycznego z praktyką i potrzebami pracodawców.
4. Podejmiemy działania zmierzające do zbudowania nowoczesnego systemu kształcenia ustawicznego.
5. Utrzymamy rolę liceów ogólnokształcących, dających młodym ludziom czas na spokojny wybór docelowego profilu wykształcenia .
6. Utworzymy „Edukacyjną Dolinę Krzemową” – Krajowy Ośrodek Edukacji, który stanowić będzie teoretyczne oraz badawcze zaplecze dla innowacyjnej myśli pedagogicznej i będzie dla polskiej edukacji źródłem impulsów do nieustannej poprawy i zmian.
7. Będziemy konsekwentnie bronić szkół publicznych przed zamykaniem oraz prywatyzacją jawną i ukrytą.
8. Będziemy dążyć do zwiększenia nakładów na oświatę w budżecie państwa do poziomu rzeczywistych kosztów jej prowadzenia przez jednostki samorządu terytorialnego .
9. Zmniejszymy odsetek dzieci i młodzieży, kończących edukację na poziomie szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego.
10. W związku z obniżeniem wieku szkolnego zapewnimy wystarczające środki finansowe na przystosowanie szkół podstawowych do przyjęcia sześciolatków. 
11. Wprowadzimy odrębne świadectwa z religii.
12. Zapewnimy równy i bezpłatny dostęp do internetu.

Szkołę przyjazną i bezpieczną dla ucznia.

1. Przywrócimy program dożywiania dla wszystkich potrzebujących uczniów.
2. Dostosujemy programy nauczania do potrzeb nowoczesnego społeczeństwa, w którym najważniejsze są posiadane umiejętności, a nie encyklopedyczna wiedza.
3. Będziemy wspierać indywidualizację kształcenia uczniów, rozwój ich zainteresowań, zwiększenie autonomii uczniów w szkole.
4. Wzmocnimy i rozszerzymy specjalistyczną pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
5. Skutecznie ograniczymy skalę występowania zjawisk patologicznych.
6. Będziemy przeciwdziałać agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży poprzez sport.
7. Zwiększymy wpływ rodziców na życie szkoły.
8. Rozwiążemy problem podręczników.
9. Przywrócimy Narodowy Fundusz Stypendialny.

Sojusz Lewicy Demokratycznej wyraża zdecydowany sprzeciw wobec zapowiedzi przedstawicieli rządu wprowadzenia odpłatności za studia dzienne na uczelniach państwowych, co naruszałoby m.in. art. 70 ust. 2 naszej Konstytucji.

Stanowisko nr 3 Krajowej Konwencji SLD
Wzrost zatrudnienia i budowa modelu Nowej Polski Socjalnej

Sojusz Lewicy Demokratycznej w konflikcie pomiędzy kapitałem a pracą niezmiennie (zgodnie z zapisami Konstytucji Programowej), opowiada się po stronie pracy. Prowadzona w ostatnich latach polityka społeczna nie rozwiązuje wielu ważnych i bolesnych dla ludzi problemów. Nie prowadzi do istotnego zmniejszenia poziomu biedy i wykluczenia społecznego. Nie wprowadza mechanizmów, które gwarantowałyby samodzielność ekonomiczną osób pracujących i ich rodzin, jak również osób utrzymujących się z emerytury bądź renty. W sposób niedostateczny udziela wsparcia osobom ubogim i bezrobotnym.

Obecnie realizowana polityka społeczno-gospodarcza ogromnie utrudnia zapewnienie właściwej równowagi pomiędzy pracą, a życiem rodzinnym. Nie rysuje jasnej ścieżki umożliwiającej przezwyciężanie wykluczenia społecznego młodych ludzi. Selektywnie i niesprawiedliwie wspiera rodziny z dziećmi, nie kierując się kryterium dochodowym. Udziela niedostatecznego wsparcia uczniom i studentom. Nie stosuje właściwych mechanizmów, które dawałyby rodzinom szanse na zdobycie lub utrzymanie mieszkania. Nie łagodzi różnic dochodowych. Prowadzi do nieuzasadnionego, dramatycznego rozwarstwienia dochodowego obywateli. Nie chroni w sposób odpowiedni ludzi zagrożonych utratą pracy i jej pozbawionych. W wielu przypadkach są to działania pozorne, nie przynoszące poprawy warunków życia osób potrzebujących wsparcia ze strony budżetu państwa. Często traktuje się wydatki na politykę społeczną jako zbędne obciążenie dla budżetu państwa. Nie ma właściwego dialogu rządzących ze związkami zawodowymi. Sytuacja ta wymaga zmiany. Dla wielu jedyną szansą są organizacje pozarządowe.

Sojusz Lewicy Demokratycznej uważa za konieczne:

• Zreformowanie rynku pracy:

 

 ukształtowanie płacy minimalnej na poziomie 50 % przeciętnego wynagrodzenia;
 wprowadzenie zachęt finansowych dla szkół i uczelni dostosowujących kierunki kształcenia dla potrzeb rynku:
 stworzenie ulg inwestycyjnych dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy;
 zagwarantowanie przestrzegania praw pracowniczych.

• Zapewnienie lewicowej równości szans poprzez:

 wprowadzenie instrumentów finansowych i regulacyjnych zapobiegających popadaniu licznych grup społecznych w biedę i ubóstwo oraz umożliwiających walkę z ich negatywnymi skutkami;
 wprowadzenie skuteczniejszego systemu stypendialnego, wspierającego edukację na wszystkich jej szczeblach;
 ustanowienie najniższej emerytury na poziomie 50% przeciętnego świadczenia;
 rozwój nowych form opieki i integracji osób w starszym wieku;

• Wsparcie procesów budowy społeczeństwa obywatelskiego:

 zwiększenie do 2% odpisu na rzecz organizacji pożytku publicznego i rozwój sektora pozarządowego;
 wzmocnienie dialogu społecznego na wszystkich poziomach władzy publicznej;
 zapewnienie trwałego i wieloletniego finansowania zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe;
 utworzenie gminnych lub powiatowych Centrów Aktywności Obywatelskiej (udzielanie bezpłatnych porad prawnych; doradztwo podatkowe; dostęp do internetu; udzielanie wsparcia organizacjom pozarządowym),
 promowanie przedsiębiorstw społecznych;
 stworzenie szans aktywności zawodowej i obywatelskiej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 rozwój i wsparcie dla sektora spółdzielczego.

Stanowisko nr 4 Krajowej Konwencji SLD
Wykorzystanie szansy rozwoju polskiej wsi

Na wniosek Komisji Uchwał i Wniosków - Konwencja Krajowa upoważniła Zarząd Krajowy SLD do opracowania Stanowiska Nr 4 „Wykorzystanie szansy rozwoju polskiej wsi”, uznając przedłożony projekt za niezadawalający.

Stanowisko nr 5 Krajowej Konwencji SLD
Rzeczywisty rozdział Państwa i Kościołów. Polska tolerancyjna i neutralna światopoglądowo.

Kwestia rozdziału Państwa i Kościołów stała się w ostatnim czasie szczególnie istotna m.in. w świetle trwającej, niekontrolowanej działalności tzw. Komisji Majątkowej oraz krytycznie ocenianych przez Sojusz Lewicy Demokratycznej niedawnych wyroków Trybunału Konstytucyjnego w sprawach wliczania do średniej stopni z religii i finansowania z budżetu państwa prywatnych uczelni katolickich. Akcentujemy wagę przestrzegania zasad tolerancji oraz faktycznego zapewnienia neutralności światopoglądowej państwa przewidzianych w preambule oraz w art. 25 Konstytucji RP z 1997 r. W najbliższym czasie za najpilniejsze w zakresie realizacji praw człowieka w omawianej sferze, zgodnie ze standardami europejskimi, uważamy:
 finansowanie zapłodnienia in vitro ze środków publicznych,
 prawne unormowania związków partnerskich,
 powszechną dostępność środków antykoncepcyjnych.

Lubań 2010 - Rada Powiatowa SLD