Kodeks Pracy

 

 

KODEKS PRACY- stan prawny na dzień 1 .01. 2010 r.
Od 1. 01. 2010 r. obowiązują zmiany w DZIALE ÓSMYM


 

 

 

DZIAŁ PIERWSZY
Przepisy ogólne

DZIAŁ DRUGI
Stosunek pracy

DZIAŁ TRZECI
Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia

DZIAŁ CZWARTY
Obowiązki pracodawcy i pracownika

DZIAŁ PIĄTY
Odpowiedzialność materialna pracowników

DZIAŁ SZÓSTY
Czas pracy

DZIAŁ SIÓDMY
Urlopy pracownicze

DZIAŁ ÓSMY
Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

DZIAŁ DZIEWIĄTY
Zatrudnianie młodocianych

DZIAŁ DZIESIĄTY
Bezpieczeństwo i higiena pracy

DZIAŁ JEDENASTY
Układy zbiorowe pracy

DZIAŁ DWUNASTY
Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy

DZIAŁ TRZYNASTY
Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika

DZIAŁ CZTERNASTY
Przedawnienie roszczeń

DZIAŁ PIĘTNASTY
Przepisy końcowe